Ring til os i dag på +45 70 60 42 82

Handelsbetingelser

Oplev omfattende handelsbetingelser hos Digi-Tal Accounting. Vores hjemmeside sikrer problemfri transaktioner ved at give værdifuld information om forretningsbetingelser.Digi-Tal ApS Handelsbetingelser

Digi-Tal ApS har fastsat standardvilkår, som gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem deres hjemmeside og andre hjemmesider, som administreres af Digi-Tal ApS. Disse vilkår gælder for enhver opgave, som Digi-Tal ApS påtager sig.

Der vil blive udarbejdet et individuelt aftalebrev/kontrakt med samtlige kunder, som kan indeholde særlige vilkår. Hvis vilkårene i aftalen er i modstrid med standardvilkårene, vil aftalens vilkår have forrang.

 

Juridiske oplysninger

 • Digi-Tal ApS’s adresse er Pilestræde 28A, 1112 København K.
 • CVR-nr: 41308427
 • Kontaktmail: morten@digi-tal.dk

Digi-Tal ApS har til hensigt at hjælpe personligejede virksomheder samt selskaber med bogføring, regnskab og beslægtede ydelser til en fair pris.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos Digi-Tal ApS, skal du personligt indestå for, at du har fuldmagt til at indgå aftaler med dem på virksomhedens vegne.

 

Produkter og ydelser

Digi-Tal ApS tilbyder online bogførings- og regnskabsservice via deres hjemmeside, www.digi-tal.dk. Deres bogførings- og regnskabsservice findes i forskellige pakkeløsninger, som er målrettet forskellige erhverv og behov. Udover pakkeløsningerne tilbyder de også en række andre produkter og ydelser, som er beslægtet med regnskab og administration.

I aftalen vil det være klart specificeret, hvad der er inkluderet i det købte produkt og/eller ydelse.

Support via telefon på nummeret 70 60 42 82 er inkluderet ved køb af pakkeløsninger. Hjælp fra en tilknyttet bogholder afregnes efter medgået tid. Den konkrete timepris vil fremgå af aftalen.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at give adgang til et økonomistyringsprogram, som Digi-Tal ApS understøtter. Digi-Tal ApS understøtter blandt andet Economic, Billy, Dinero og flere andre systemer. Kunden skal selv afholde udgifterne til sit økonomistyringsprogram.

Kunden skal stille alle nødvendige oplysninger, assistance mv. til rådighed for Digi-Tal ApS for at få ydelserne.

 

Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for at tilrettelægge bogføringen og regnskabsaflæggelsen således, at reglerne i bogførings-, skatte-, moms- og regnskabslovgivningen overholdes. Det er også Kundens ansvar at informere Digi-Tal ApS om eventuelle forhold, som Kunden mener ikke er korrekt behandlet.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at deres virksomhed og forhold i øvrigt overholder gældende lovgivning, regler, overenskomster og anden regulering.

Kunden er ansvarlig for:

 • Indholdet og fuldstændigheden af bogføringsmaterialet, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, salgsfakturaer, købsfakturaer, lønbilag, bankkontoudtog, kreditorkontoudtog samt specifikationer af tilgodehavender, gæld og varebeholdninger.
 • Nødvendige vurderinger i forbindelse med udarbejdelsen og præsentationen af bogføringen.
 • Den interne kontrol, som Kunden anser for nødvendigt for at udarbejde bogføringen i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Godkendelse og attestation af bilag og opgørelser mv. inden aflevering til bogføring i henhold til aftalte godkendelsesprocedurer.
 • At give yderligere information, som Digi-Tal ApS kan anmode om i relation til assistancen, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, relevant korrespondance med offentlige myndigheder mv.
 • Opbevaring og arkivering af bogføringsbilag mv. i overensstemmelse med bogføringslovens opbevaringsregler.

Kunden skal uploade alt bogføringsmateriale, som ønskes bogført, til Kundens økonomistyringsprogram. Alternativt kan Kunden sende en samlet zip-fil med bilagene en gang om måneden. Hvis Kunden vælger at fremsende bilagene i separate e-mails eller aflevere bilagene fysisk, vil Kunden blive faktureret for medgået tid. Den konkrete timepris vil fremgå af aftalen.

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af Kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til Digi-Tal ApS. Desuden må Kunden ikke anvende Digi-Tal ApS’ løsninger til ulovlige eller ondsindede formål.

 

For oprettelse af erhvervskonto gælder følgende

Det er udelukkende Kundes ansvar at give de fornødne informationer til Rådgiver, således Rådgiver kan overholde sine forpligtelser.

Rådgiver kan ikke stilles til ansvar, såfremt Kunde ikke har overholdt sine forpligtelser.

Ved manglende overlevering af information fra Kunde til Rådgiver følger følgende fremgangsmetode:

 • Rådgiver anmoder om oplysninger fra Kunde
 • Rykker 1 sendes efter minimum 8 dage
 • Rykker 2 sendes efter minimum yderligere 10 dage
 • Rykker 3 sendes efter minimum yderligere 10 dage
 • Såfremt Kunde fortsat ikke overholder sine forpligtelser, har Rådgiver fortsat ret til at hæve aftalen og kræve fuld betaling i henhold til den oprindelige aftale.

 

Tidspunktet for levering

Digi-Tal ApS anses for at have leveret fuldt ud, når Kunden har fået adgang til de købte produkter og/eller ydelser. Kunden anses for at have fået adgang til de købte produkter, når meddelelse om Kundens oprettelse i Digi-Tal ApS’ systemer er afgivet til Kunden.

Når Kunden har fået tildelt adgang til de købte produkter og/eller ydelser, er det Kundens eget ansvar at anvende produkterne og/eller ydelserne, som er stillet til rådighed for Kunden.

 

Priser og betalingsvilkår

Alle priser på www.digi-tal.dk er i danske kroner (DKK) og eksklusive moms. Priserne er vejledende og den endelige pris aftales individuelt mellem Kunden og Digi-Tal ApS. Den aftalte pris fremgår af Aftalen.

Uanset den aftalte pris mellem Kunden og Digi-Tal ApS, har www.digi-tal.dk ApS ret til at ændre prisen med tre måneders varsel, med start fra den første dag i den følgende måned efter varsling – dog tidligst 12 måneder efter Aftalens indgåelse.

 

Betalingsvilkår

Ved enkeltstående produkter og/eller ydelser faktureres Kunden for det fulde beløb ved Aftalens indgåelse. Fakturaerne har en betalingsfrist på 8 dage fra udstedelsesdatoen.

Ved aftaler omhandlende bogføringspakker faktureres Kunden kvartalsvis forud. Såfremt der er aftalt en opstartspris, faktureres denne ved Aftalens indgåelse med en betalingsfrist på 8 dage.

Ved aftaler omhandlende årsregnskabspakker faktureres Kunden ved regnskabsårets afslutning, således Kunden har betalt forud for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Betaling af pakkeløsningerne sker umiddelbart efter fakturaens udstedelse og foregår enten pr. faktura eller automatisk via træk på det betalingskort, som Kunden har oplyst ved aftalens indgåelse.

Digi-Tal ApS forbeholder sig retten til at videreføre kortgebyrer til Kunden i det omfang, det er lovligt.

Det er Kundens ansvar at holde sine betalingskortoplysninger ajourførte samt sikre dækning på det pågældende betalingskort. Hvis betaling ikke kan ske via betalingskort, vil der blive udstedt en faktura med en betalingsfrist på 7 dage fra udstedelsesdatoen. Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, pålægges der renter og gebyrer i overensstemmelse med renteloven.

 

Varighed, opsigelse og fortrydelsesret

Aftalen er gyldig indtil Kunden opsiger aftalen, og Kunden vil automatisk blive faktureret, indtil opsigelsen er gennemført.

Kunden kan opsige Aftalen med en måneds varsel – dog tidligst efter 12 måneder fra Aftalens indgåelse. Kunden kan kun opsige Aftalen skriftligt ved at sende en opsigelse til morten@digi-tal.dk. Aftalen kan ikke opsiges på anden vis.

Kunden er forpligtet til at betale alle fakturaer indtil opsigelsen er effektueret. Kunden vil ikke blive krediteret for ubrugte eller delvist brugte pakkeløsninger i opsigelsesperioden. Allerede betalte fakturaer refunderes ikke.

Hvis Kunden er en forbruger, kan Kunden opsige Aftalen med en måneds varsel – dog tidligst efter 5 måneder fra Aftalens indgåelse. Opsigelsen skal ske skriftligt til www.digi-tal.dk.

 

Fortrydelsesret

Hvis Kunden er en forbruger, har Kunden 14 dages fortrydelsesret, der beregnes fra indgåelsen af Aftalen. Hvis der aftales en leveringsdato før fortrydelsesfristens udløb, vil Kundens fortrydelsesret bortfalde.

Hvis Aftalen indgås mellem Digi-Tal ApS og en virksomhed (B2B), kan Aftalen ikke fortrydes.

 

Overdragelse til tredjemand

Digi-Tal ApS tilbyder Kunden en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv ret til at anvende produktet og/eller ydelsen. Denne ret er begrænset til Kunden og dennes rådgivere, og ydelsen må ikke benyttes af andre eller bruges til databehandling eller levering af andre ydelser til tredjepart.

Kunden har ikke lov til at overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Digi-Tal ApS.

 

Dataadministration

Vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares i programmet, er reguleret af en separat databehandleraftale, som er underskrevet af Digi-Tal ApS og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger er reguleret i denne aftale.

Digi-Tal ApS’ behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

 

E-mail-kommunikation

Digi-Tal ApS forbeholder sig ret til at sende e-mails til Kunden, når der kommer opdateringer til ydelsen eller hvis der udvikles nye funktioner, som vi mener, er af interesse for Kunden. Kunden kan til enhver tid framelde sig modtagelsen af e-mails ved at klikke på linket “frameld” i de modtagne e-mails.

 

Intellektuelle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Digi-Tal ApS ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til produktet og ydelsen samt alt materiale på websiderne. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. Kunden modtager ingen immaterielle rettigheder til ydelsen, produktet eller andre materialer på websiden.

 

Opdateringer og driftsstabilitet

Digi-Tal ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre ydelsen. Vi vil bestræbe os på at udføre opdateringerne, så de ikke forstyrrer Kunden. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke adgangen til ydelsen og vores websider, mens opdateringerne udføres. Kunden vil ikke blive kompenseret for dette. Vi vil gøre vores bedste for at sikre driftsstabiliteten for ydelsen, men kan ikke garantere for den.

 

Misligeholdelse

Hvis en part væsentligt misligholder disse standardvilkår eller Aftalen, kan begge parter uden varsel ophæve Aftalen.

Manglende betaling, upload af virus eller anden skadelig software til Digi-Tal ApS’ systemer samt krænkelse af immaterielle rettigheder kan betragtes som væsentlig misligholdelse.

Digi-Tal ApS kan ikke holdes ansvarlig for misligeholdelse, der ikke er væsentlig. Kunden har ingen beføjelser ved mindre misligeholdelse.

 

Ansvar

Brug af købte produkter og/eller ydelser sker på Kundens eget ansvar. Direkte eller indirekte tab, inklusiv tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, der måtte opstå i relation til brugen af og adgangen til købte produkter og/eller ydelser, kan ikke gøres gældende mod Digi-Tal ApS, medmindre der er tale om forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Rådgivning og vejledning fra Digi-Tal ApS, herunder fra kundeservice, hjemmesider, guides, support, bogholdere mv., skal betragtes som vejledende. Kunden anvender rådgivning og vejledning fra Digi-Tal ApS på eget ansvar, og kan ikke holde Digi-Tal ApS ansvarlig for den givne rådgivning og vejledning.

Uanset eventuelle modstridende vilkår i disse standardvilkår kan Digi-Tal ApS’ maksimale erstatningsansvar over for Kunden, uanset årsagen, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede nettobetaling de seneste 12 måneder forud for den erstatningsudløsende begivenhed.

Digi-Tal ApS er ikke ansvarlig overfor Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure. Ansvarsfrihed gælder så længe force majeure består. Force majeure refererer til forhold, der er uden for Digi-Tal ApS’ kontrol og som ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure omfatter usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

Ændring af betingelser

Digi-Tal ApS har ret til at ændre disse standardvilkår. Ændringer træder i kraft for eksisterende kunder tre måneder efter, at de skriftligt er informeret om dem.

Ændringer af standardvilkår, der forlænger Kundens binding af aftalen eller opsigelsesvarslet, skal varsles over for Kunden med tre måneders varsel. Kunden skal have mulighed for at opsige aftalen med en måneds varsel, selvom Kunden er bundet af en bindingsperiode.

 

Klageprocedure

Hvis Kunden er utilfreds med de leverede produkter og ydelser, kan Kunden indgive en klage til morten@digi-tal.dk.

Hvis en tilfredsstillende løsning ikke findes, kan en forbrugerkunde indgive en klage til Center for Klageløsning:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

Viborg 8800

Kunden kan indgive en klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du indgive en klage via EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr. Du skal angive vores e-mailadresse, morten@digi-tal.dk, ved indgivelse af en klage.

 

Tvister

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med Kundens køb af produktet eller vedrørende disse standardvilkårs omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i København.

 

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Eller har du nogle spørgsmål? Udfyld formularen, og vi kontakter dig.

Skriv til os

Vi svarer altid